ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Prowadzimy zajęcia o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym, w toku których odbywa się wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia organizowane są dla uczniów, mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia.

System klasowo – lekcyjny powoduje, że dzieci, które mają poważne problemy z przyswojeniem wiedzy, nie są w stanie opanować minimum programowego. Źródła niepowodzeń są różne, a zatem i sposoby oddziaływań muszą być zróżnicowane. Trudności w uczeniu mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym ucznia. Czasami uczeń wkłada dużo wysiłku w naukę, a efekty są mierne, uczeń otrzymuje słabe oceny.

Opieką dydaktyczno – wyrównawczą należy objąć ucznia jak najwcześniej, najlepiej byłoby dla dziecka, aby objęte zostało wyrównywaniem braków już w grupie 6- latków oraz w nauczaniu zintegrowanym.
Prowadzący zajęcia edukacyjne:

  • usprawnia zaburzone funkcje bazując na funkcjach niezaburzonych
  • powtarza materiał programowy i go utrwala
  • pomaga wykonać prace domowe
  • przygotowuje do sprawdzianów i testów kompetencji
  • akceptuje dziecko
  • stwarza atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji

W ten sposób prowadzący dąży do tego, aby dziecko:

  • nie bało się danego przedmiotu,
  • umiało określić zagadnienie, którego nie rozumie
  • nadrobiło zaległości z danego materiału
  • zminimalizowało swoje niepowodzenia szkolne.