Regulamin

REGULAMIN

CENTRUM TERAPII DZIECIĘCEJ „NEURONIS”

§1

1. Centrum „Neuronis” świadczy zajęcia o charakterze edukacyjno – rehabilitacyjno –terapeutycznym, według aktualnej oferty.
2. Oferta dostępna jest w siedzibie i na stronie internetowej centrum pod adresem www.neuronis.pl.
3. „Neuronis” zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez modyfikację cen za wykonywane zajęcia.
4. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na zlecenie opiekuna dziecka.
5. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka opiekun ustala z terapeutami z „Neuronis”. W tym celu opiekun zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka. Ze swojej strony „Neuronis” zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej.

§2

1. Centrum „Ortosensis” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 8.00 a 19.00, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Poza godzinami otwarcia centrum, istnieje możliwość umówienia z terapeutami z „Neuronis” indywidualnych godzin zajęć.

§3

1. Zajęcia trwają od 30 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.
2. Opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka w centrum w terminie ustalonym wcześniej z terapeutą. Odpowiedzialność za spóźnienia ponosi opiekun, w związku z tym nie ma on prawa żądać przedłużania zajęć. Koszt zajęć skróconych z winy opiekuna nie ulega zmianie.
3. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż do g. 19.00 dnia poprzedzającego ich termin. O planowanej nieobecności opiekun może poinformować telefonicznie lub osobiście.

4. W przypadku nieobecności dziecka lub odwołaniu zajęć później niż o g. 19.00 dnia poprzedzającego termin ich rozpoczęcia, centrum uprawnione będzie do obciążenia opiekuna kwotą stanowiącą równowartość ceny terapii, chyba że terapeuta będzie dysponował czasem i wyznaczy nowy termin do odrobienia utraconych zajęć.

5. Na zajęcia nie będą przyjmowane dzieci chore lub w złej kondycji zdrowotnej.
6. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań, ubrania oraz obuwia zmiennego. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani dziecku nie przysługują jakichkolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć.
7. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
8. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta z „Neuronis”. Przed i po zajęciach oraz w czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest zapewnić opiekun.
9. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem, udzielonych opiekunowi na piśmie lub ustnie. W innym przypadku „Neuronis” nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

§4

1. Opłaty za zajęcia są dokonywane za miesiąc z góry do 5 dnia miesiąca za cykl zajęć. Opiekun jest obciążany opłatą za zajęcia, stosownie do aktualnego cennika i oferty.
2. Jeżeli dziecko korzysta z więcej niż jednej terapii lub z terapii korzysta rodzeństwo, kierownik ośrodka przyznaje opiekunowi stosowne rabaty.
3. Wszelkie sprawy dotyczące zmian w sposobie płatności prosimy zgłaszać do kierownika ośrodka.
4. Ewentualną rezygnację z zajęć opiekun może złożyć w formie pisemnej u kierownika ośrodka.

Najnowsze aktualności

widget-zobacz-galerie