PORADNIA

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Neuronis” posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badań oraz diagnoz psychologiczno-pedagogicznych. Opinie wystawiane przez naszą poradnię posiadają moc prawną tak, jak opinie wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Wpis poradni do rejestru przez Starostę Wołomińskiego uzyskał nr: 2/NPPP/2014.

Prowadzimy badania i wydajemy opinie o:

  • dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – art. 71b ust. 3b (również § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562)
  • przyspieszeniu obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
  • odroczeniu obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi – art. 16 ust. 4,
  • wczesnym wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat (art. 71b ust. 3a);
  • zwolnieniu ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),
  • dostosowaniu warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 1)
  • dostosowaniu warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105 ust. 1)

Najnowsze aktualności

widget-zobacz-galerie