O NAS

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Neuronis” powstała, aby pomagać dzieciom w ich rozwoju i towarzyszyć rodzicom w często niełatwym powołaniu do wychowania.

Naszym celem jest kompleksowe badanie dziecka z problemami w rozwoju, a następnie proponowanie indywidualnego programu terapii. 

Specjalizujemy się w diagnozowaniu i terapii dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy, rozwoju psycho-ruchowym i zaburzeniami zachowania. Proponujemy profesjonalną diagnozę logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną oraz z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej, wspartą konsultacjami lekarzy specjalistów: psychiatry dziecięcego i neurologa dziecięcego oraz fizjoterapeuty.

Nasz zespół tworzą terapeuci z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Są to ludzie zaangażowani w wykonywaną pracę, o dużej chęci niesienia pomocy i gotowości do nieustającego rozwoju osobistego.

Agnieszka Kowalczyk – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Pedagogiki i Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie logopedii korekcyjnej (UMCS Lublin) i neurologopedii (UWr). Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej wystawiony przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od 14 lat pracuje z dziećmi: najpierw w szkole jako logopeda i polonista, następnie jako neurologopeda i terapeuta integracji sensorycznej w placówce służby zdrowia. Od 2011 r. współprowadziła ośrodek „Ortosensis”, obecnie prowadzi poradnię „Neuronis” i nadal czynnie pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami.

Ukończyła następujące szkolenia:

„Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I i II
„Komunikuję się i mówię. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu”
„Specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne wg koncepcji NDT”
„Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”;
„Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”;
„Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii R. Castillo-Moralesa”;
„Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m. z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”;
„Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3-go roku życia.”;
„Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w rozwoju językowym dzieci”;

 

Karolina Julia Górecka-Ogórek – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku „Pedagogika terapeutyczna i integracyjna” (Akademia Pedagogiki Specjalnej) oraz studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (Uniwersytet Warszawski).

W 2011r ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie i wczesna interwencja” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, a w 2013 studia podyplomowe z zakresu logopedii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2010 roku do chwili obecnej pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, jako pedagog wspierający oraz terapeuta.
Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii SI.

Kursy, Warsztaty, Konferencje:

 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • Integracja sensoryczna w logopedii
 • „Terapia ręki”
 • Autorski Warsztat Bajkoterapeutyczny cz. I i II
 • „Elementy arteterapii w pracy nauczyciela i pedagoga”
 • „Glottodydaktyka jako metoda nauki pisania i czytania”
 • Terapia Knillów
 • ,,Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”
 • ,,Metoda Dobrego Startu w przedszkolu”
 • ,,Dyscyplina w klasie- konstruowanie szkolnego systemu dyscyplinarnego”
 • „Dobrze czytam- metody i techniki czytania w klasach młodszych”
 • „Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole”
 • „Uczeń słabosłyszący w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej”
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Akademia Pedagoga Specjalnego
 • Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych
 • Kinestezjologia edukacyjna- metoda Dennisona
 • Rewalidacja dziecka z wadą słuchu.

 

 

Anna Skotnicka – pedagog specjalny, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Metody Krakowskiej, hipoterapeuta

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność pedagogika terapeutyczna. Ukończyła I i II stopień kursu terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od dziesięciu lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Od sześciu lat zajmuje się Indywidualną Stymulację Słuchu Johansen IAS. Odbyła czteromiesięczną praktykę w terapii z dziećmi autystycznymi w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w delfinoterapii dzieci autystycznych. Wieloletni wolontariusz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prowadziła autoterapię dzieci z zaburzonym kontaktem pod okiem dr H. Olechnowicz przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracowała metodą Opcji. Odbyła stugodzinną praktykę z Metody Krakowskiej pod okiem Iwony Wójtowicz oraz wszystkie wymagane szkolenia z tego zakresu. Długoletni członek i  pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hej Koniku!”. Ukończyła kurs I stopnia metody INPP, Trening zastępowania agresji ART, kurs pracy z dzieckiem z ADHD w Centrum CBT.

Małgorzata Korotko – fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

Fizjoterapeuta z dziewięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapii dzieci i niemowląt z nieprawidłowym lub opóźnionym rozwojem motorycznym i psychomotorycznym, jak również z zaburzeniami integracji sensorycznej. W 2010 roku ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku fizjoterapia i od tamtej pory systematycznie poszerza swoją wiedzę w zakresie rehabilitacji dzieci. w 2013 r uzyskała certyfikat terapeuty metody NDT Bobath.

Agnieszka Piskowska – logopeda, pedagog, terapeuta małej motoryki.

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, specjalność: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kursy, warsztaty, konferencje:

 • „Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi”
 • „Mowa i komunikacja u osób z autyzmem”
 • „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1
 • „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna”
 • „Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej”
 • „MAKATON”, stopień I
 • „Jak wprowadzić komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnoprawnościami sprzężonymi, autyzmem? Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy”
 • „Terapia ręki”
 • „Dysleksja – zagrożenia, diagnoza i terapia w ujęciu metody krakowskiej”
 • „Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr I. Majchrzak”

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

widget-zobacz-galerie