Rehabilitacja wad postawy

Rehabilitacja wad postawy

Informujemy, że w naszej poradni rozpoczęły się zapisy dzieci i młodzieży na rehabilitację wad postawy.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo – w zależności od potrzeb i zaleceń lekarskich – przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę w doskonale wyposażonej sali.

Rodziców zainteresowanych zajęciami prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

ZAPRASZAMY!

Napisano w Uncategorized

Rehabilitacja dzieci i niemowląt metodą NDT Bobath

Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi i dziećmi starszymi o zaburzonym rozwoju ruchowym na indywidualną rehabilitację metodą NDT Bobath .

Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność
w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,

– hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz

– wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz

– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Zajęcia w poradni są prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego fizjoterapeutę. Zapraszamy!

Napisano w Uncategorized

ZAJĘCIA MET. W. SHERBORNE

Zapraszamy na zajęcia grupowe metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Obecnie organizujemy grupę dla 3-4-latków!

Metoda Weroniki Sherborne polega na rozwoju poprzez rozmaite ćwiczenia fizyczne, „przewalanki” i zadania ruchowe.
Poprzez ruch dziecko:
• poznaje własne ciało, 
• poznaje przestrzeń wokół siebie,
• zdobywa pewność siebie,
• zdobywa poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
• nawiązuje kontakt,
• uczy się współpracy z partnerem (rówieśnikiem lub osobą z którą jest w parze) i grupą,
• zyskuje zaufanie do partnera i grupy.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta opiera się o system ćwiczeń, które wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i korygują zaburzenia rozwojowe oraz emocjonalne. Główna idea metody wyraża się bowiem w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania i terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka. 
Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje (przestaje ona być dla niego niebezpieczna). Dziecko czuje się bezpiecznie, staje się aktywne, bardziej twórcze.

Zajęcia są przeznaczone dla:

- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

- dzieci nadpobudliwych,

- dzieci z rodzin rozbitych,

- dzieci dotkniętych autyzmem czy z upośledzeniem wzroku lub słuchu,

- dzieci jąkających się,

- dzieci z problemami w nauce czytania i pisania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Napisano w Uncategorized

Terapia krakowska w poradni

Zapraszamy na zajęcia Metodą Krakowską!

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.Twórczynią metody jest prof. Jagoda Cieszyńska.

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

Nie chodzi tylko o naukę mowy czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Terapia metodą Krakowską przeznaczona jest dla dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z problemami z czytaniem,
 • z ryzykiem dysleksji,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym
 • oraz dla wszystkich chętnych dzieci.

ZAPRASZAMY!

Napisano w Uncategorized

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI 0-6 lat!

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom, obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka.
W ramach bezpłatnych, stałych zajęć dzieci będą mogły korzystać z pomocy psychologa, logopedy, neurologopedy, pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeuty SI lub innego specjalisty, jaki będzie dziecku niezbędny. Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Opieką terapeutyczną mogą być objęte dzieci:

 • z grupy ryzyka okołoporodowego;
 • ze stwierdzoną niepełnosprawnością;
 • których rozwój (w jakiejkolwiek sferze) jest opóźniony, nieharmonijny lub budzący niepokój;

Co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy w ramach WWR?

Dzieci nie posiadające opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, powinny skontaktować się z naszą poradnią psychologiczno- pedagogiczną lub z państwową(rejonową) poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu diagnozy dziecka i wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania zapraszamy do naszej poradni, aby zapisać się na listę chętnych do skorzystania z bezpłatnych zajęć w ramach WWR.

ZAPRASZAMY! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Napisano w Uncategorized

AKTUALNOŚCI

Z radością informujemy, że od 23 kwietnia 2014 r.  nasze Centrum zmieniło status na Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Neuronis”. Posiadanie takiego statusu uprawnia nas do:

- diagnozowania zaburzeń rozwojowych (również ze spektrum autyzmu) u dzieci;

- opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych;

- opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania;

- oceny dojrzałości szkolnej;

- opiniowania o występowaniu dysleksji;

- i inne.

 

Informujemy, że wzbogaciliśmy naszą ofertę o diagnozę i terapię przetwarzania słuchowego dr Johansena.

Terapia słuchowa (Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena) poprawia:

 • przetwarzanie słuchowe,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę.

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z autyzmem.

ZAPRASZAMY!

Napisano w Uncategorized